bininitopp tnltop
lỗi
 • Table 'timnguoilac_2t.z0djb_contact_details' doesn't exist SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM z0djb_content AS a LEFT JOIN z0djb_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN z0djb_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN ( SELECT contact.user_id, MAX(contact.id) AS id, contact.language FROM z0djb_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 GROUP BY contact.user_id, contact.language) AS contact ON contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN z0djb_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM z0djb_categories AS cat JOIN z0djb_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN z0djb_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END IN (0,1,2) AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-10-19 02:33:32') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-10-19 02:33:32') GROUP BY a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.created, a.modified, a.modified_by, uam.name, a.publish_up, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.fulltext, a.state, a.publish_down, badcats.id, c.title, c.path, c.access, c.alias, uam.id, ua.name, ua.email, contact.id, parent.title, parent.id, parent.path, parent.alias, v.rating_sum, v.rating_count, c.published, c.lft, a.ordering, parent.lft, fp.ordering, c.id, a.images, a.urls ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created DESC LIMIT 0, 3 Table 'timnguoilac_2t.z0djb_contact_details' doesn't exist SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM z0djb_content AS a LEFT JOIN z0djb_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN z0djb_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN ( SELECT contact.user_id, MAX(contact.id) AS id, contact.language FROM z0djb_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 GROUP BY contact.user_id, contact.language) AS contact ON contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN z0djb_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM z0djb_categories AS cat JOIN z0djb_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN z0djb_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END IN (0,1,2) AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-10-19 02:33:32') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-10-19 02:33:32') GROUP BY a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.created, a.modified, a.modified_by, uam.name, a.publish_up, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.fulltext, a.state, a.publish_down, badcats.id, c.title, c.path, c.access, c.alias, uam.id, ua.name, ua.email, contact.id, parent.title, parent.id, parent.path, parent.alias, v.rating_sum, v.rating_count, c.published, c.lft, a.ordering, parent.lft, fp.ordering, c.id, a.images, a.urls ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created DESC

Tìm trẻ lạc tên: PHẠM HUY ĐẠI, địa chỉ: Tân Vĩnh Hiệp thị xã Tân Uyên tỉnh Bình Dương

Tìm trẻ lạc tên: PHẠM HUY ĐẠI, địa chỉ: Tân Vĩnh Hiệp thị xã Tân Uyên tỉnh Bình Dương. đi lạc c...

Tìm người thân tên: NGUYỄN VĂN VƯỢNG sn 1982 quê Thanh Hóa làm việc ở Hanoi bị mất liên lạc

Anh : Nguyễn Văn VượngSinh năm :1982Quê : Thanh HoáAnh Vượng ra Hà Nội làm hay gọi về cho gia đình n...

Tìm người thân tên: TRẦN VÕ HƯƠNG HUYỀN - sn 2000. địa chỉ: Trường Thọ 2A - Trường Long - Phong Điền TP Cần Thơ

Tìm người thân tên: TRẦN VÕ HƯƠNG HUYỀN - sn 2000. địa chỉ: Trường Thọ 2A - Trường Long - Phong Điền...

Tìm chị gái tên: HOÀNG THỊ HOA sn 1988 quê Bắc Ninh, làm việc cho tập đoàn Hồng Hải tại kcn Quế Võ Bắc Ninh

Cần tìm chị gái: Hoàng Thị HoaNgày sinh: 16/03/1988Quê quán: Bài Sơn, Đô Lương, Nghệ An và lấy chồng...

Tìm bố tên DƯƠNG NGỌC SÓT 81tuổi, đc: P1508 CT3 Vĩnh Hoàng - Hoàng Mai - Hanoi

Tìm bố tên DƯƠNG NGỌC SÓT 81tuổi, đc: P1508 CT3 Vĩnh Hoàng - Hoàng Mai - Hanoi. sáng ngày 22/08/2019...

Tìm người đi lạc tên: Hòn bị bệnh down đi lạc ngày 16/09/19

Tìm người lạc. Gia đình cần tìm người trong hình.Dưới sự giúp đỡ của mọi người thì được biết&nb...

Tìm người thân tên: HOÀNG XUÂN BÁCH -SN 1994, địa chỉ: Xóm 4, Nam Toàn, Nam Trung, Nam Định

Tìm người thân tên: HOÀNG XUÂN BÁCH -SN 1994, địa chỉ: Xóm 4, Nam Toàn, Nam Trung, Nam Định. Bỏ nhà ...

Tìm chị tên Lê Thị Ngọc Thương - sn 1983, quê ở Đa Hòa Quảng Nam

Thương chị nhiều lắm mà không biết làm sao tìm được chị . Chị ơi nếu chị còn sống thì hãy quay về tì...

Tìm bạn tên ĐẶNG THỊ HẰNG

Họ tên: ĐẶNG THỊ HẰNGQuê quán : Xã Nam Hoà , thị trấn Quảng YênBạn bỏ nhà ra được 2,3 tuần nay rồi v...

 • Tìm trẻ lạc tên: PHẠM HUY ĐẠI, địa chỉ: Tân Vĩnh H...

 • Tìm người thân tên: NGUYỄN VĂN VƯỢNG sn 1982 quê T...

 • Tìm người thân tên: TRẦN VÕ HƯƠNG HUYỀN - sn 2000....

 • Tìm chị gái tên: HOÀNG THỊ HOA sn 1988 quê Bắc Nin...

 • Tìm bố tên DƯƠNG NGỌC SÓT 81tuổi, đc: P1508 CT3 Vĩ...

 • Tìm người đi lạc tên: Hòn bị bệnh down đi lạc ngày...

 • Tìm người thân tên: HOÀNG XUÂN BÁCH -SN 1994, địa ...

 • Tìm chị tên Lê Thị Ngọc Thương - sn 1983, quê ở Đa...

 • Tìm con tên: NGUYỄN HỒNG QUÂN, bỏ nhà đi chiều ngà...

 • Tìm bạn tên ĐẶNG THỊ HẰNG...

Tìm người lạc