bininitopp tnltop
lỗi
 • Table 'timnguoilac_2t.z0djb_contact_details' doesn't exist SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM z0djb_content AS a LEFT JOIN z0djb_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN z0djb_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN ( SELECT contact.user_id, MAX(contact.id) AS id, contact.language FROM z0djb_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 GROUP BY contact.user_id, contact.language) AS contact ON contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN z0djb_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM z0djb_categories AS cat JOIN z0djb_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN z0djb_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END IN (0,1,2) AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-09-18 01:34:12') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-09-18 01:34:12') GROUP BY a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.created, a.modified, a.modified_by, uam.name, a.publish_up, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.fulltext, a.state, a.publish_down, badcats.id, c.title, c.path, c.access, c.alias, uam.id, ua.name, ua.email, contact.id, parent.title, parent.id, parent.path, parent.alias, v.rating_sum, v.rating_count, c.published, c.lft, a.ordering, parent.lft, fp.ordering, c.id, a.images, a.urls ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created DESC LIMIT 0, 3 Table 'timnguoilac_2t.z0djb_contact_details' doesn't exist SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM z0djb_content AS a LEFT JOIN z0djb_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN z0djb_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN ( SELECT contact.user_id, MAX(contact.id) AS id, contact.language FROM z0djb_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 GROUP BY contact.user_id, contact.language) AS contact ON contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN z0djb_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM z0djb_categories AS cat JOIN z0djb_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN z0djb_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END IN (0,1,2) AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-09-18 01:34:12') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-09-18 01:34:12') GROUP BY a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.created, a.modified, a.modified_by, uam.name, a.publish_up, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.fulltext, a.state, a.publish_down, badcats.id, c.title, c.path, c.access, c.alias, uam.id, ua.name, ua.email, contact.id, parent.title, parent.id, parent.path, parent.alias, v.rating_sum, v.rating_count, c.published, c.lft, a.ordering, parent.lft, fp.ordering, c.id, a.images, a.urls ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created DESC

Tìm người thân ở Yên Minh - Hà Giang cho người đi lạc vào Huế

Anh này ở yên Minh hà Giang.hiện đang bị lạc vào huế.mn chia sẽ để người nhà sớm tìm đc anh.ll sddt....

Anh trai Lê Minh Toàn cần tìm em Lê Minh Toản sinh ngày 20 tháng 10 năm 1976

Anh trai Lê Minh Toàn cần tìm em Lê Minh Toản sinh ngày 20 tháng 10 năm 1976 ,địa chỉ số nhà 81 đườn...

Trần Thị Cẩm Tuyết - 2003. Em bị mất tích ngay tại nhà, khu vực ngã ba Vũng Tàu, Thành Phố Biên Hòa,

Tìm người lạc: Kính nhờ cộng đồng mạng chia sẻ và giúp đỡ gia đình chú hàng xóm của mình tìm được cô...

Tìm người thân tên: VÕ THỊ THÙY DƯƠNG - SN 2005, địa chỉ: Cô Tô, Tri Tôn, An Giang

Tìm người thân tên: VÕ THỊ THÙY DƯƠNG - SN 2005, địa chỉ: Cô Tô, Tri Tôn, An Giang đi lạc ngày 8/8/2...

Tìm bố tên ĐINH VĂN DŨNG địa chỉ: Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Bố đi từ tháng 7 đến nay gia đình không liên lạc được mong mọi người chia sẻ giúp đỡ để tìm Bố về. K...

Tìm chú tên PHẠM VĂN VÃNG thất lạc trước năm 1975

Mình muốn tìm người thân là Chú ruột mình.Kính nhờ Cô, Chú,Bác,anh,chị và bạn bè có...

Tìm người nhà tên LÊ VĂN CHÚNG - sn 1973

TÌM NGƯỜI NHÀ Gia đình chúng tôi cần tìm người nhà: Lê Văn Chúng sinh năm 1973Quê quán: Tiền Ti...

Tìm bố tên: DƯƠNG NGỌC SÓT - 82 tuổi bị lẫn đi khỏi nhà ngày 22/8/19

Bố tôi: Dương Ngọc Sót, 82 tuổi, bị lẫn, đi khỏi nhà từ sáng ngày 22/8/2019, ai biết bố tôi ở đâu xi...

Em gái tên Thảo tìm anh trai tên VÕ THANH THUẬN sn 2001địa chỉ: xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Em gái tên Thảo tìm anh trai tên VÕ THANH THUẬN sn 2001địa chỉ: xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đ...

con gái tên Mai tìm Ba bỏ nhà đi

Mong các bạn chia sẽ giúp Mai, Mai đang đi tìm ba, ba Mai bỏ nhà đi cách đây hơn 1 tháng, trong lúc ...

 • Tìm người thân ở Yên Minh - Hà Giang cho người đi ...

 • Anh trai Lê Minh Toàn cần tìm em Lê Minh Toản sinh...

 • Trần Thị Cẩm Tuyết - 2003. Em bị mất tích ngay tại...

 • Tìm người thân tên: VÕ THỊ THÙY DƯƠNG - SN 2005, đ...

 • Tìm bố tên ĐINH VĂN DŨNG địa chỉ: Tiến Thành, thị ...

 • Tìm chú tên PHẠM VĂN VÃNG thất lạc trước năm 1975...

 • Tìm người nhà tên LÊ VĂN CHÚNG - sn 1973...

 • Tìm bố tên: DƯƠNG NGỌC SÓT - 82 tuổi bị lẫn đi khỏ...

 • Em gái tên Thảo tìm anh trai tên VÕ THANH THUẬN sn...

 • con gái tên Mai tìm Ba bỏ nhà đi...

Tìm người lạc